BIP
 
ptmp

 


Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy


 

 

STATUT

 

I   Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny

§ 1

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zwane dalej „Towarzystwem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. 2001 ,
nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.

§ 4

Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe i koła.

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem:

„POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY PRACY”.

 

II   Cele Towarzystwa i środki działania

§ 7

Celem działalności Towarzystwa jest :

1.      upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny pracy i zdrowotnych skutków szkodliwości środowiska oraz szerzenie postępu w tych dziedzinach,

2.      inspirowanie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie medycyny i higieny pracy oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenia tej działalności,

3.      współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej nad pracującymi, a zwłaszcza zgłaszanie wniosków dotyczących planów jej rozwoju ii programów działania,

4.      opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie rozwoju medycyny i higieny pracy,

5.      podnoszenie zawodowych i naukowych kwalifikacji członków Towarzystwa,

6.      uczestniczenie w ustalaniu programów i metod kształcenia specjalistycznego i ustawicznego oraz kształcenia przeddyplomowego w zakresie medycyny pracy i współdziałanie w prowadzeniu tych szkoleń,

7.      aktywizacja działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia narażenia zawodowego, w celu ograniczenia jego niekorzystnych skutków zdrowotnych oraz dbałość o jakość profilaktycznej opieki zdrowotnej,

8.      aktywizacja działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania chorób przyczynowo związanych ze środowiskiem pracy, wdrażanie i prowadzenie edukacji zdrowotnej,

9.      rozwijanie programów promocji zdrowia w dążeniu do skuteczniejszego zapobiegania zachorowalności na choroby zawodowe, parazawodowe i wypadkowości w pracy,

10.  udział w procesie weryfikacji wiedzy i umiejętności lekarzy specjalizujących się w medycynie pracy.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez :

1.      inspirowanie i udział w programach naukowo-badawczych,

2.      organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, odczytów, wykładów, kursów oraz posiedzeń naukowo-szkoleniowych,

3.      organizowanie konkursów, wystaw i pokazów upowszechniających dorobek medycyny pracy i efekty działalności Towarzystwa.

4.      współredagowanie czasopism „Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health” oraz prowadzenie działalności wydawniczej,

5.      wykonywanie działalności usługowo-gospodarczej w formie ekspertyz, doradztwa naukowego, szkoleń, wydawnictw itp., w celu uzyskania środków materialnych dla działalności programowej,

6.      powołanie komisji d/s kształcenia specjalistycznego i ustawicznego oraz komisji
d/s kształcenia przeddyplomowego.

§ 9

Towarzystwo współdziała z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi, a także organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pracodawców i pracowników, w tym ze związkami zawodowymi, oraz innymi stowarzyszeniami mającymi na celu ochronę zdrowia pracujących.

§ 10

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń lub fundacji o takich samych lub podobnych celach działania.

 

III   Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających (w tym członków zbiorowych).

§ 12

1.      Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać lekarz lub inna osoba z wyższym wykształceniem zatrudniona w ochronie zdrowia pracujących, po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

2.      Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez oddziały i koła Towarzystwa.

§ 13

1.      Członkostwo honorowe nadaje się w uznaniu wyjątkowych zasług dla ochrony zdrowia pracujących lub Towarzystwa.

2.      Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

3.  Członek Honorowy Towarzystwa jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich oraz opłat za  uczestnictwo w zjazdach  Towarzystwa. Koszty uczestnictwa tych członków ponosi Zarząd Główny

§ 14

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba prawna wspomagająca działalność Towarzystwa.

§ 15

Członkiem Towarzystwa może być obywatel obcego państwa lub zagraniczna osoba prawna, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju medycyny pracy; przyjęcie tych osób na członków Towarzystwa następuje na podstawie decyzji Zarządu Oddziału z powiadomieniem Zarządu Głównego.

§ 16

Członkowie Towarzystwa mają prawo :

1.      uczestniczenia w posiedzeniach i zebraniach Towarzystwa,

2.      uczestniczenia w zjazdach naukowych, odczytach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

3.      wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa; prawo to nie dotyczy członków, o których mowa w § 14 i § 15

4.      korzystania z ulg w opłatach związanych z działalnością Towarzystwa oraz do innych świadczeń Towarzystwa.

§ 17

Członkowie obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa, przyczyniać się do realizacji jego celów oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 18

Członkowie zwyczajni opłacają składkę w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny.

§ 19

Członkowie zwyczajni są skreślani z listy członków Towarzystwa przez Zarząd Oddziału:

1.    na własne żądanie zgłoszone na piśmie,

2. w razie nie płacenia składek przez 2 lata, mimo  pisemnego upomnienia. Ponowne przyjęcie skreślonego może być dokonane na zasadach ogólnych zgodnie z § 12 Statutu,

3.      w razie śmierci członka.

§ 20

1.   Członek może być wykluczony z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa bądź w razie popełnienia czynu niezgodnego z prawem usankcjonowanego prawomocnym wyrokiem sądu. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Oddziału.

2.    Od decyzji Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.

§ 21

Podstawą działania Towarzystwa jest praca społeczna członków, jednak do wykonania niezbędnych czynności administracyjnych odpowiedni zarząd może zatrudnić osoby nie będące członkami Towarzystwa. Pełnienie funkcji z wyboru we władzach Towarzystwa jest honorowe.

 

IV   Organizacja i władze

§ 22

Władzami Towarzystwa są :

1.      Walne Zgromadzenie Delegatów

2.      Zarząd Główny

3.      Główna Komisja Rewizyjna

§ 23

Władzami Oddziału Towarzystwa są :

1.      Walne Zebranie Oddziału

2.      Zarząd Oddziału

3.      Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 24

Władzami Koła Towarzystwa są :

1.      Walne Zebranie Koła

2.      Zarząd Koła

 

V   Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 25

Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane co 4–5 lat. Mandat Delegata jest ważny przez cały okres trwania kadencji Zarządu Głównego .

§ 27

O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniem Delegatów Zarząd Główny powinien przynajmniej na 2 miesiące przed jego planowanym terminem powiadomić pisemnie oddziały i koła Towarzystwa.  Powiadomienie powinno zawierać proponowany porządek obrad.

§ 28

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział członkowie-delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów, a także członkowie    ustępującego Zarządu Głównego i ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej, ale bez czynnego prawa wyborczego, jeżeli nie zostali wybrani jako    członkowie-delegaci Oddziałów.

2.  Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera się w wyborach tajnych i bezpośrednich w proporcji 1 delegat na 20 członków Towarzystwa, zarejestrowanych w Oddziale, z uwzględnieniem Członków Honorowych  i mających opłacone składki wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów.  Przekroczenie każdej kolejnej liczby członków będącej iloczynem liczby 20 o co najmniej 11 osób jest traktowane jako prawo wyboru kolejnego delegata. Każdy Oddział , bez względu na liczbę członków, wybiera co najmniej 1 delegata.

3.   Delegatem może być wyłącznie członek mający opłacone składki na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów.

4.  W Oddziałach wybierających do 10 delegatów, należy wybrać tzw. delegatów rezerwowych w liczbie 1–2 , a przy wyborze powyżej 10 delegatów ustalonych według zasad określonych w ust. 2 , należy wybrać 2–4 delegatów rezerwowych. Delegaci rezerwowi, w kolejności ich wybrania, uzyskują pełne prawa delegata w przypadku uzasadnionej absencji delegata z listy podstawowej.

 

§ 29

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Delegatów należy :

1.      wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów,

2.      przyjęcie regulaminu obrad oraz wyborów do władz Towarzystwa zgodnie z § 34 ust. 4 Statutu,

3.      wybory Komisji Walnego Zgromadzenia Delegatów,

4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu za okres minionej kadencji – po wysłuchaniu, rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

5.      wybór Prezesa Towarzystwa, który może pełnić tę funkcję nie więcej niż, dwie bezpośrednio po sobie następujące kadencje oraz wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

6.      uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa na następną kadencję,

7.      uchwalanie zmian w Statucie,

8.      rozstrzyganie spraw wniesionych do porządku obrad przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną,

9. rozstrzyganie wniosków złożonych przez członków Towarzystwa, jeżeli wnioski zostały podpisane przez co najmniej 10 członków i zostały złożone Zarządowi Głównemu co najmniej na 20 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów,

10.  podejmowanie uchwał zgłaszanych do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Delegatów,

11. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności Członka Honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Oddziału skierowany  do Zarządu Głównego lub na własny wniosek Zarządu Głównego,

12.  ustalanie miejsca i terminu następnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 30

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są prawomocne przy obecności co najmniej połowy delegatów. W razie braku obecności wymaganej liczby delegatów, Walne Zgromadzenie Delegatów może się odbywać w drugim terminie, niezależnie od liczby obecnych, jednak co najmniej po upływie 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia i po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przy zachowaniu wymogów określonych w § 27.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących członków – delegatów, z wyjątkiem postanowień o zmianach w Statucie Towarzystwa, które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów uczestniczących członków – delegatów.

§ 31

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia oraz członkowie nowowybranego Zarządu Głównego.

§ 32

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny :

1.    na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa lub na podstawie uchwał wnioskujących jego zwołanie podjętych przez co najmniej 5 oddziałów. Powyższe żądanie i uchwały winny być zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,

2.      na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3.      z własnej inicjatywy.

§ 33

Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia wniosków, o których mowa w § 32, pkt. 1 i umieścić w porządku obrad sprawy określone w żądaniu i uchwałach.

 

VI   Zarząd Główny

§ 34

1.   Zarząd Główny składa się z 15 do 23 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na kadencję trwającą 4–5 lat, chyba , że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, zwołane w trybie określonym w § 33 podejmie decyzję o skróceniu kadencji.

2.  W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Towarzystwa wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz ustępujący Prezes Towarzystwa.

3. Ustępujący Zarząd Główny ma prawo przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Delegatów kandydatów do nowych władz Towarzystwa, jednak liczba tych kandydatów nie może przekraczać 1/3 dotychczasowego składu tych władz. Łączna liczba kandydatów do Zarządu Głównego zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów nie powinna przekraczać podwójnej liczby członków przyszłego Zarządu.

4. Wybory do Zarządu Głównego są przeprowadzane w głosowaniu tajnym na podstawie regulaminu wyborów przyjmowanego każdorazowo przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

5.     Zarząd Główny wybiera ze swego składu pierwszego wiceprezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

6.  Osoby pełniące funkcje wymienione w ust.2 i 5 stanowią Prezydium Zarządu Głównego. Zarząd Główny może zwiększyć skład Prezydium o 2–3 członków dla realizowania zadań bieżących.

7.      Przewodniczący Oddziałów biorą udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

8.      Zarząd Główny ma prawo dokonać zmian w swoim składzie, przy czym nie mogą one przekroczyć w okresie kadencji 1/3 składu.

9.   Przy Zarządzie Głównym mogą być organizowane komitety naukowe i sekcje specjalistyczne, z siedzibą określoną przez Zarząd Główny. Przewodniczący sekcji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 35

Do zakresu działania Zarządu Głównego należą wszelkie obowiązki wynikające z zakresu bieżącego kierowania działalnością Towarzystwa, w szczególności :

1.           realizowanie celów Towarzystwa,

2.           wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,

3.           opracowywanie planów pracy oraz przedkładanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,

4.           reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

5.           ustalenie zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i międzynarodowych,

6.           uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

7.           uchwalanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych,

8.            powoływanie na wniosek grupy inicjatywnej liczącej co najmniej 15 osób oddziałów Towarzystwa oraz sprawowanie
 opieki nad ich działalnością,

9.            rozwiązywanie oddziału Towarzystwa w drodze uchwały, jeżeli oddział nie ma władz i w przeciągu roku nie ma
 warunków do ich  wyłonienia.

10.        uchwalanie i realizacja budżetu, gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,

11.        zawieranie umów w imieniu Towarzystwa,

12.        przyznawanie członkom Towarzystwa, na wniosek zarządów oddziału lub z własnej inicjatywy, Medalu Honorowego za
 wybitne zasługi dla medycyny pracy.

§ 36

1.      Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności Wiceprezes :

              1.      podejmuje i podpisuje wraz ze Skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, porozumienia, oświadczenia i inne akty,
                   wskutek których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa,

2.      podejmuje i podpisuje wraz z Sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty nie wymienione w pkt. 1

3.      otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu Głównego,

4.      przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem pracowników administracyjnych Towarzystwa,

2.   W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji prezesa przejmuje ją do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów
      pierwszy wiceprezes.

§ 37

Sekretarz prowadzi archiwum, zarządza kancelarią Zarządu Głównego, opracowuje programy i protokoły posiedzeń Zarządu Głównego, sporządza sprawozdanie Zarządu Głównego za okres mijającej kadencji oraz przechowuje pieczęć Towarzystwa.

§ 38

Skarbnik zarządza finansami i majątkiem Towarzystwa.

§ 39

1.      Uchwały Zarządu Głównego zapadają w trybie głosowań jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

2.      Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą uchwał w sprawach personalnych, przy podejmowaniu których obowiązuje
tajność głosowania i konieczność uzyskania bezwzględnej większości głosów.

 

VII   Główna Komisja Rewizyjna

§ 40

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 41

Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest badanie i opiniowanie całokształtu działalności Zarządu Głównego, a w szczególności kontrola gospodarki majątkiem i badanie ksiąg rachunkowych pod względem formalnym i rzeczowym.

§ 42

Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz w ciągu roku, z której sporządzany jest pisemny protokół.

§ 43

1. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosek o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium.

2.    Główna Komisja Rewizyjna ma prawo przedstawiania władzom Towarzystwa wniosków i zaleceń wynikających z prowadzonej
działalności kontrolnej.

3.    Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach władz Towarzystwa.

§ 44

Do Głównej Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 34 ust. 4 i 8 oraz § 37 i 39 Statutu.

 

VIII   Oddziały Towarzystwa i Koła

§ 45

1.      Zarząd Główny może powoływać oddziały Towarzystwa, komitety naukowe i sekcje specjalistyczne

2.    W decyzji, o której mowa w ust. 1 Zarząd Główny określa: w odniesieniu do Oddziału – jego zasięg terytorialny, a w odniesieniu do komitetu naukowego lub sekcji specjalistycznej ich właściwość merytoryczną oraz powołuje osoby pełniące funkcje tymczasowego przewodniczącego powołanej struktury, który ją organizuje i kieruje nią aż do wyboru jej władz.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy :

1.      udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi Oddziału,

2.      wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3.      wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Delegatów według zasad określonych Statutem.

§ 47

Do Walnego Zebrania Oddziału stosują się odpowiednio postanowienia § 25–31 oraz § 34 ust.3, 4 i 8, i § 39 z wyłączeniem § 28 i § 29 ust. 5,6,7,9,12  z tym, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje się na żądanie przynajmniej 1/3 członków Oddziału.

§ 48

1.    Walne Zebranie Oddziału w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera 7-10 członków, którzy wybierają
spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika .

2.     W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przewodniczącego oddziału, przejmuje ją do najbliższego
Walnego Zebrania Oddziału wiceprzewodniczący.

3.      Zarząd Oddziału może odwołać z powiadomieniem Zarządu Głównego przewodniczącego Zarządu Oddziału

                a. na jego wniosek

                b. w razie jego śmierci

                c. w przypadku określonym prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 49

Zarząd Oddziału :

1.      kieruje działalnością Oddziału,

2.      wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, Walnego Zebrania Oddziału i
 Zarządu Głównego Towarzystwa,

3.      składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności Oddziału oraz rozliczenia z otrzymanych
 zaliczek finansowych,

4.      zbiera składki członkowskie, przekazując 20% wpływów z tego tytułu Zarządowi Głównemu.

5.      rekrutuje nowych członków Towarzystwa i prowadzi ich ewidencję,

6.      wykonuje czynności zlecone przez Zarząd Główny.

§ 50

1.      Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Oddziału i wybiera spośród siebie
przewodniczącego i sekretarza.

2.      Do Komisji Rewizyjnej Oddziału mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 41–44.

§ 51

1.     Zarząd Oddziału może powołać terenowe koła, komitety naukowe i sekcje specjalistyczne, samodzielne lub będące filiami
odpowiednich komitetów naukowych i sekcji powołanych przez Zarząd Główny.

2.      Do decyzji, o której mowa w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie postanowienia
§ 45 ust. 2.

§ 52

Oddziały Towarzystwa prowadzą gospodarkę finansową w granicach określonych planem finansowo-rzeczowym, zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału.

 

IX   Majątek Towarzystwa i przepisy końcowe

§ 53

Majątek Towarzystwa powstaje :

1.     ze składek członkowskich

2.     z darowizn

3.     ze spadków,

4.     z dochodów uzyskanych  z własnej działalności

5.     z dochodów z majątku stowarzyszenia,

6.     z dochodów uzyskanych  z ofiarności publicznej

§ 54

Wszelkie decyzje Władz Towarzystwa w przedmiocie zbycia części lub całości majątku nieruchomego wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 § 55

1.      Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy delegatów.

2.      Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.
Uchwała o przekazaniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

 
Liczba odsłon 919169 od 01.03.2008 r.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone 1999 - 2018 © - WOMP Bydgoszcz  |  Projekt i wykonanie - ZUE we współpracy z WOMP Bydgoszcz  |  Logowanie